An pregătitor

de limba română pentru cetățeni străini

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

SCURT ISTORIC

Istoria programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini începe în anul 2012, când Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi primeşte aprobarea Ministerului Educaţiei de atunci pentru organizarea unor cursuri de limba română ca limbă străină, pentru studenţii din afara spaţiului românesc, interesaţi să urmeze o facultate în România. De atunci şi până astăzi numărul participanţilor la cursurile anului pregătior de limbă română a crescut an de an, iar domeniile de interes s-au diversificat în concordanţă cu noile programe de studiu apărute în cadrul universităţii, ceea ce a impus adaptarea planurilor de învăţământ la noile cerinţe.
Anterior acestui an de debut, membrii departamentului de științe generale din Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești (FTSUEI) au organizat și desfășurat cursuri de limbă română pentru studenții (cei mai mulți sosiți prin programul ERASMUS) și doctoranzii străini din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, începând cu anul 2005.
Trebuie spus, de asemenea, că, anterior debutului acestui program, ca urmare a numeroaselor colaborări transfrontaliere pe care universitatea gălăţeană le-a cultivat şi desfăşurat cu instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, la Galaţi au funcţionat (şi funcţionează şi astăzi) trei programe de perfecţionare: Limba română pentru cetățenii străini aflați temporar în România şi Curs de perfecționare pentru cadre didactice care predau în limba română în țările din jurul României, Didactica limbii române ca limbă străină gestionate de către membrii FTSUEI, prin Departamentul de formare continuă şi transfer tehnologic din cadrul UDJG, departament care ulterior a gestionat şi programul de studii an pregătitor în virtutea faptului că, la momentul respectiv, exista o condiționare ca toate programele de studii din universitate, care nu aveau specific licență, masterat sau doctorat, să se deruleze prin departamentul menționat anterior, la propunerea și sub coordonarea facultăților organizatoare.
Începând cu anul universitar 2018-2019, programului de studii An pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini se va derula exclusiv ca program de studii în Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, independent de Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic, având în vedere specificul transfrontalier și internaționalizat al facultății, dar și diversificarea și multiplicarea activităților colectivului de profesori care predau limba română ca limbă străină în cadrul acestei facultăți.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Programul de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini din cadrul Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi are ca misiune formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare în limba română pentru vorbitorii non-nativi, precum şi cultivarea interesului străinilor pentru cultura şi civilizaţia românească, care să le permită integrarea în mediul socio-profesional şi academic de limbă română.
În urma participării la acest program, studenţii vor obţine la finalul celor două semestre de studiu intensiv al limbii române competenţe de comunicare orală şi scrisă la nivelul B1, conform CECR (Cadrului European Comun de Referinţă).
Programul permite prin structura lui, care prevede atât cursuri practice de limbă română, cât şi cursuri şi seminare de limbaje de specialitate, o asimilare etajată a cunoştinţelor, asigurând un parcurs individual adaptat fiecărui nivel de formare şi garantând metode specifice de lucru. Cursurile şi seminarele de limbaj de specialitate specific fiecărui domeniu de studiu pe care-l vor urma absolvenții anului pregătitor permit dobândirea unor cunoştinţe solide care să-i ajute pe aceştia în parcursul lor academic în universităţile româneşti.
Obiectivele prioritare ale programului de studiu mai sus aminitit vizează însuşirea limbii române ca limbă străină sub toate aspectele ei; prin urmare, utilizatorii de limbă trebuie să-şi însuşească în mod corect particularităţile de pronunţare şi scriere a limbii române; să dobândească deprinderea de a lucra corect cu dicţionarele de specialitate; să asimileze rapid şi corect informaţiile gramaticale şi lexicale primite; să identifice informaţiile esenţiale dintr-un mesaj oral sau scris; să sesizeze unităţile lexicale necunoscute în fluxul vorbirii şi să le înţeleagă contextual; să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale; să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie specifice limbii române. Asimilarea lexicului şi a structurilor gramaticale ale limbii române şi aplicarea acestora în conversatia curentă, dobândirea competenţelor de receptare şi de elaborare a textelor specifice domeniului de specialitate ales şi mediului academic, toate acestea definesc obiectivele programului de studiu.

COMPETENȚE

În cadrul acestei specializări, se urmăreşte pregătirea studenţilor străini pentru a face faţă cerinţelor impuse de urmarea unor programe de studiu în limba română de către vorbitori non-nativi. Competenţele dobândite constau în cunoştinţe teoretice şi practice de limbă română, în receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel B1, conform CECR, în producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (pe diferite teme) pentru nivelul B1, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
Parcurgerea programului de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini asigură, la final, următoarele competenţe fundamentale:

a) Competenţe profesionale

  • Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română, conform descrierilor pentru nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR) elaborat de Consiliul Europei.
  • Utilizarea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii române în înţelegerea şi producerea de mesaje orale şi scrise (limbaj general).
  • Utilizarea vocabularului şi structurilor gramaticale specifice limbajului specializat, în vederea întelegerii documentaţiei de specialitate în limba română.
  • Comunicarea orală şi scrisă în context academic.

b) Competenţe transversale

  • Deschiderea spre comunicarea interculturală.
  • Integrarea în mediul cultural şi socio-profesional românesc.
  • Capacitatea de a percepe fenomenele de cultură şi civilizaţie românească din perspectiva diversităţii culturale.
  • Capacitatea de a funcţiona eficient în contextul globalizării şi al economiei transfrontaliere

Absolvenţii, care obţin cele 60 de credite la care se adaugă cele 10 aferente examenului de finalizarea studiilor, primesc la finalul cursurilor un Certificat de absolvire a anului pregătitor şi au dreptul să se înscrie la programul de studii ales, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi sau din cadrul oricărei alte universităţi din România.
Având în vedere diversitatea etnică a participanţilor la cursurile de limbă română, programul favorizează comunicarea interculturală şi asigură un climat favorabil discuţiilor pe diverse teme de interculturalitate.

CONȚINUTURI

Definirea conţinutului anului pregătitor pentru învăţarea limbii române se face prin planul de învăţământ, pentru un an complet de pregătire, avizat de Consiliul de Administratie şi aprobat de Senatul UDJG, întocmit în conformitate cu Standardele specifice pentru anul pregătitor de limba română pentru cetăţeni străini aprobate de ARACIS.

Cursurile de limba română pentru studenţii străini predate de profesori specialişti în predarea limbii române ca limbă străină se adresează studenţilor din anul pregătitor, care vin în România pentru studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, studii postuniversitare, în diferite domenii de specialitate. Aceştia trebuie să obţină la sfârşitul celor două semestre competenţe de comunicare la nivel (minim) B1 (conform descriptorilor CECR).

Unităţile de învăţare cuprind texte din domenii diferite, utile studenţilor în descoperirea realităţilor sociale şi culturale româneşti, completate de un lexic adaptat nevoilor lor de comunicare, probleme de gramatică pe înţelesul tuturor, exerciţii variate, care abordează toate compartimentele limbii şi care îmbină eficient şi atractiv cunoştinţele de vocabular cu cele de fonetică, morfologie şi sintaxă românească. Materialele de lucru, foarte bine structurate, de tip aplicativ, sunt manuale şi lucrări de teste şi exerciţii elaborate de către specialişti în domeniu, inclusiv de către colectivul de cadre didactice care predau la acest program de studiu în UDJG.

Cursul de Cultură şi civilizaţie românească destinat studenţilor străini din anul pregătitor oferă informaţii pertinente privitoare la geografia, istoria, literatura, folclorul, tradiţiile, muzica, cultura, civilizaţia şi arta românească, ce vin să îi familiarizeze pe străini cu ceea ce înseamnă modelul cultural românesc, integrat însă în modelul cultural european, ajutând astfel la integrarea culturală a publicului țintă.

Cursul sintetizează temele fundamentale ale spiritualităţii româneşti (miturile fondatoare, naşterea, nunta, moartea, sărbătorile de iarnă şi de primăvară etc.) din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. Partea teoretică a cursului este susţinută de o serie de materiale audio-video, cu rolul de a ilustra prin muzică şi imagine simbolurile culturii româneşti.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A PROGRAMULUI

Programul de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini organizează cursuri de zi, planificate pe o durată de 2 semestre, însumând un număr de 60 de credite. Finalizarea studiilor constă în susţinerea unui examen de absolvire, scris şi oral, de limbă română, în urma căruia studenţii vor obţine Certificatul de absolvire a anului pregătitor corespunzător nivelului B1, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR) şi un supliment descriptiv, în conformitate cu normele în vigoare. De asemenea, pe parcursul anului, studenţii sunt evaluaţi şi notaţi la toate disciplinele, conform standardelor stabilite prin planul de învăţământ şi fişele de disciplină.

Cursul de limba română cuprinde 25 de ore pe săptămână în semestrul I (30 de credite) şi 11 ore pe săptămână în semestrul al II-lea (18 credite). Evaluarea se face continuu pe parcursul semestrului prin notarea temelor, prin teste periodice (50%) şi la finalul semestrului printr-un examen scris şi oral (50%).

Cursul de cultură şi civilizaţie românească, este prevăzut cu un număr de 4 ore şi 6 credite pe semestrul al II-lea, iar pentru a putea intra în examen studenţii trebuie să fi participat la 75% din numărul de ore şi să fi parcurs cel puţin jumătate din temele date spre studiu individual şi prezentate la clasă.

Activităţile didactice de introducere în limbajele de specialitate, desfăşurate pe parcursul semestrului al doilea în funcţie de domeniul ales de fiecare student, sunt prevăzute cu un număr de 10 ore pe săptămână (6 credite) şi se închieie cu o verificare.
Toate formele de evaluare se concretizează în note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5. Participarea la examenul de finalizare a studiilor la anul pregătitor și, implicit, obținerea certificatului de absolvire este condiţionată de promovarea tuturor formelor de evaluare. Ordinea susţinerii examenelor trebuie să fie de la A1 la B1 (de ex. nu se poate promova examenul de B1 înaintea celui de A2).

Absolvenţii anului pregătitor pentru învăţarea limbii române, ca urmare a obţinerii certificatului de absolvire, au acces la studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, la programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe postuniversitare de perfectionare, organizate în limba română, pe teritoriul României.

Coordonator de program,
Conf. dr. Gina Aurora NECULA

Anul pregătitor de limba română, anul universitar 2018 – 2019

Durata programului: un an (octombrie – iunie)
Data de începere: 15 octombrie
Diploma obținută: Certificat de competență lingvistică
Locație: Galați

Admitere an pregătitor

Galerie Foto

learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
learnromanian an pregatitor
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram